Počela izrada Strategije za mlade Brčko distrikta BiH

24

Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH, krovno tijelo koje predstavlja interese mladih i omladinskih organizacija u Brčko distriktu BiH, u saradnji sa Odjeljenjem za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH kreće u aktivnost istraživanja problema i potreba mladih, s ciljem donošenja Strategije za mlade.

“Članom 18. Zakona o mladima Brčko distrikta BiH, koji je Skupština Brčko distrikta BiH usvojila 2017. godine, predviđena je izrada dokumenta s programskim pristupom djelovanja prema mladima. Taj dokument zvaće se “Strategija za mlade”, koja će, između ostalog, posebnu pažnju posvetiti sljedećim oblastima: mladi i zapošljavanje, zdravlje mladih, obrazovanje, mladi i kultura, mladi i sport, aktivizam mladih i učestvovanje u odlučivanju i drugim”, saopšteno je iz Vijeća/Savjeta mladih.

Nakon izrade, Strategija će biti upućena Vladi Brčko distrikta BiH na odobravanje, a potom i Skupštini na razmatranje i usvajanje. Radiće se na period od pet godina.

“Mladi Brčko distrikta BiH su ogroman resurs razvoja i budućnosti, tako da je izuzetno važno otkriti aktuelne potrebe savremene generacije mladih, a samim ti i olakšati strateško promišljanje i iznalaženje provodivih mjera za rješavanje problema i kreiranje prilika za ispunjavanje potreba mladih”, kažu u krovnom tijelu nevladinih omladinskih organizacija i dodaju da se oni primarno zalažu za politiku naklonjenu mladima, njihovom životu i radu u svom gradu i motivisanju na ostanak i aktivno uključivanje u društvenu zajednicu.