Vlada razmatrala izvještaj o dijelu imovine DD „Novi Bimeks“

33

Vlada Brčko distrikta BiH danas je razmatrala Informaciju u vezi sa stečajnim postupkom nad stečajnim dužnikom DD „Novi Bimeks“ Brčko i donijela zaključak u kojem se predlaže Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH da u stečajnom postupku traži izuzimanje parcela, koje su u naravi groblje, po tržišnoj cijeni po metru kvadratnom koju je utvrdila Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH.

Velida Demirović, zamjenik pravobranioca u Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH, kazala je da postoje određena odstupanja u visini procijenjene vrijednosti parcele u odnosu na vrijednost koju je utvrdila Direkcija za finansije i cijenu koju je utvrdio vještak. 

„Vlada je danas donijela zaključak gdje se faktički nastavljaju aktivnosti od strane Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH s ciljem preuzimanja parcele koja u naravi predstavlja groblje po procijenjenoj vrijednosti koja je urađena od strane Direkcije za finansije. Predložene cijene Direkcije i vještaka nisu definitivne i tek predstoji donošenje te odluke na sjednici odbora vjerovnika koja će se održati 9. maja“, rekla je Velida Demirović.

Na današnjoj sjednici članovi Vlade primili su k znanju Izvještaj o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2018. godinu.

Tačka Smjernice za izradu pravilnika o načinu i postupku uspostavljanja i vođenja fiskalnog registra Brčko distrikta BiH je odložena.