20. novembar – Međunarodni dan djeteta

113

U svijetu se sutra obilježava Međunarodni dan djeteta.

Cilj ovog međunarodnog dana je da podsjeti i osvjesti javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

20. novembra 1989. godine na Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena je Konvencija o pravima djeteta koja sadrži univerzalne standarde koje država koja je potpisala i ratifikovala Konvenciju, a takvih je više od 190, mora da garantujei svakom djetetu.

Do sada je ovo najprihvaćeniji međunarodni sporazum o ljudskim pravima.

U Konvenciji se govori, prije svega, o obavezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obavezama brojnih društvenih faktora u vezi sa zaštitom djeteta.

To je prvi dokument u kojem se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi kojoj je potrebna posebna zaštita. Za razliku od Deklaracije o pravima djeteta, koja je donesena 1959. godine, koja ima moralnu snagu, Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obavezuje stranke na pridržavanje njenih odredbi, te uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratifikovale.

Ovo je prvi pravno obavezujući međunarodni instrument koji sadrži sveobuhvatne standarde za zaštitu prava djece i primjenjuje se na svu djecu, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu. Konvencija obavezuje sve članice da odgovarajućim zakonodavnim i upravnim mjerama obezbjede takvu zaštitu i brigu za dijete kakva mu je prijeko potrebna za njegovu dobrobit.

Među pravima koja garantuje konvencija su i pravo na obrazovanje, pravo na zaštitu od nasilja i zloupotrebe, kao i pravo na životni standard koji je u skladu sa fitičkim i psihičkim potrebama djece. Konvencija takođe insistira da djeca u ratnim zonama trebaju posebnu zaštitu, a da vlade država moraju da pobrinu za njihovo preživljavanje.

Aneks 4 Okvirnog sporazuma o miru u BiH II predstavlja Ustav Bosne i Hercegovine koji navodi najviše standarde na polju ljudskih prava, među kojima i Konvenciju o pravima djeteta. Time se odredbama Konvencije daje snaga ustavne norme, što znači da se mogu direktno primjenjivati.

Konvencija daje cjelokupno viđenje prava djeteta kojem se priznaje urođeno dostojanstvo, jednaka i neotuđiva prava, bez obzira na bilo koji status ili pripadnost djeteta. Četiri temeljna principa Konvencije su vrlo bitna za sve koji se bave pitanjem i problemom prava djeteta. O njima moraju voditi računa svi koji donose odluke i rade za djecu, uključujući i novinare kada se bave temama o djeci i u vezi sa djecom.
To su:
• najbolji interes djeteta;
• pravo svakog djeteta da ne bude diskriminisano;
• pravo svakog djeteta da se njegovo mišljenje čuje u vezi sa svim pitanjima koja ih se tiču, i
• pravo svakog djeteta na opstanak i razvoj.

Prava djeteta su, tome smo svi sjedoci, u mnogim zemljama ugrožena. U BiH ne postoji jedinstven registar djece koja su zlostavljana na bilo koji način. Djeci u ratnim zonama ugrožena su sva moguća prava – najvažnije pravo na život. O pravima djece se ne pregovara – o djeci se brine.

UNICEF je pokrenuo kampanju GoBlue, koju možete podržati na društvenim mrežama ove organizacije.