Donesena naredba o produženju trajanja izolacije

183

Nakon održane telefonske sjednice Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH, komandant Štaba, gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić, danas je izdao:

N A R E D B U

Član 1.

(1) Nalaže se produženje roka izolacije osobama kojima je izdato rješenje o izolaciji sa 14 (četrnaest) dana na 28 (dvadeset i osam) dana.

(2) Nalaže se Inspektoratu da izvrši uvid u uslove i mogućnosti odvojenog života članova porodice i domaćinstva od osobe koja je stavljena u izolaciju, te u slučaju nemogućnosti odvojenog života da izda rješenja o izolaciji i ostalim članovima zajedničkog domaćinstva.

Član 2.

Izdavanjem rješenja o izolaciji, od strane sanitarnih inspektora, za sve osobe koje su u radnom odnosu otvara se bolovanje danom izdavanja istog, a za vremenski period trajanja izolacije, i o tome se obavještava Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge – Pododjeljenje za javno zdravstvo i JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH radi provođenja rješenja u dijelu nadležnosti.

Član 3.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.