Kladje lokacija nove sanitarne deponije u Distriktu

320

Na danas održanoj vanrednoj sjednici, članovi Vlade Brčko distrikta BiH usvojili su zaključak kojim se predlaže Skupštini Brčko distrikta BiH donošenje Odluke o prihvatanju lokacije Kladje KO Donji Rahić kao konačne lokacije za izgradnju Centra za upravljanje otpadom, saopšteno je danas iz Vlade Brčko distrikta BiH.

Lokacija je predložena na osnovu studije urađene 2008. godine i na osnovu Strategije za zaštitu životne sredine Brčko distrikta BiH za period 2016–2026. godina.

Zoran Bulatović, šef Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, izrazio je zadovoljstvo zbog, kako je istakao, konačno postignute saglasnosti za odabir lokacije za izgradnju centra za upravljanje otpadom i što će se negativni uticaj na životnu sredinu svesti na najmanju moguću mjeru.

„Taj centar bi isključivao sanitarnu deponiju i bio bi klasični centar za upravljanje otpadom gdje bi se komunalni miješani otpad odvajao na frakcije koje bi se kasnije koristile za reciklažu, kao goriva za razne objekte kao što su cementare, termoelektrane i sl., a organski dio bi se prerađivao u kompost, odnosno zemlju za potrebe staklenika, plastenika itd. s ciljem da se negativni uticaj na životnu sredinu svede na najmanju moguću mjeru. Sadašnja deponija nalazi se 50 m od rijeke Save, takođe deponija je 2 km vazdušne linije od centra grada i ona je odavno trebala biti riješena“, kazao je Bulatović.

Bulatović je najavio prelazni period i privremeno rješenje za deponovanje otpada u Brčkom te postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za usluge privremenog odlaganja miješanog komunalnog otpada s teritorije Brčko distrikta BiH na neku od regionalnih lokacija ili deponija van Distrikta.

Usvojenim zaključkom odobreno je Odjeljenju za komunalne poslove da sredstva koja su već izdvojena u Budžetu za 2018. godinu iskoristi za nabavku mobilne pretovarne stanice s presom za otpad, specijalnog vozila, posebnih kontejnera te nabavku drugih neophodnih tehničkih uređaja koji će biti stavljeni na raspolaganje JP „Komunalno Brčko“.

Vlada i Skupština će, na osnovu donesenog zaključka, usvojiti mjere i olakšice i stimulaciju za stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini lokacije budućeg Centra za upravljanje otpadom, saopšteno je iz Vlade.