Kroz Evropsku mrežu preduzetništva do pouzdanog stranog partnera

56

Evropska mreža preduzetništva (EEN), između ostalog, predstavlja servis za povezivanje različitih oblika preduzeća, organizacija i institucija. Ova najveća evropska mreža za poslovnu podršku postoji od 2008. godine u Evropi i kod nas se već četiri godine koristi za povezivanje partnera koji imaju neki zajednički poslovni cilj, na dobrobit obje strane.

U okviru EEN se nalazi baza poslovne i tehnološke saradnje sa hiljadama profila kompanija zainteresovanih za saradnju. Baza se svakodnevno ažurira i dopunjava i jedna je od najvećih na svijetu. Svi subjekti zainteresovani za širenje poslovanja, naročito na međunarodnom tržištu, mogu da pronađu kroz ovu mrežu i njenu članicu u Bosni i Hercegovini pouzdanog i kompetentnog poslovnog partnera.

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske (EUNORS) dio je najveće globalne mreže za podršku i internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća – Evropske mreže preduzetništva (Enterprise European Network – EEN).

Sama mreža zamišljena je kao kompleksan set instrumenata za podršku razvoju preduzeća, odnosno servis za pružanje praktičnih informacija malim i srednjim preduzećima radi lakšeg pronalaženja poslovnih partnera iz Evropske Unije (EU), uspostavljanje poslovne saradnje sa institucijama i organizacijama u EU, učestvovanja malih i srednjih preduzeća (MSP) na tenderima u EU, lakšeg pristupa informacijama o pravnim aspektima i poslovnim regulativama EU, dobijanja informacija o programima podrške, zakonodavstvu i transferu tehnologija i znanja, kao i dobijanju informacija o okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj.

Programi za finansiranje razvoja i inovacija

EU program za finansiranje razvoja preduzeća (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs – COSME) odnosno Program za konkurentnost kompanija i malih i srednjih preduzeća je program Evropske unije za period 2014-2020. godina koji finansijski podržava konkurentnost malih i srednjih preduzeća (MSP) u Evropi, ali i zemljama Zapadnog Balkana. Budžet za mala i srednja preduzeća je 2,3 milijarde evra.

COSME podržava mala i srednja preduzeća u sljedećim oblastima:
 Pomoć pristupu finansijama;
 Podrška internacionalizaciji i pristupu tržištu;
 Razvoj konkurentnog poslovnog okruženja;
 Razvoj preduzetničkog duha.

Sa programom COSME povezan je i program Erasmus za mlade preduzetnike, koji je kreiran sa ciljem da pomogne novim i ambicioznim preduzetnicima da steknu značajne vještine, da vode i razvijaju posao radeći šest mjeseci sa već iskusnim preduzetnicima iz drugih zemalja.

COSME se posebno fokusira na digitalno preduzetništvo, s obzirom da živimo u vremenu digitalne tranzicije i transformacije, a sa ciljem profitiranja od novih mogućnosti digitalnog doba, koji je od ključnog značaja za razvoj i povećanje konkurentnosti.

U EU postoji značajan broj institucija i fondova koji čine mrežu finansijske podrške rastu i razvoju MSP. Sredstva iz ovih fondova, na koja se sve više usmjeravaju i naša domaća preduzeća, namijenjena su finansiranju isključivo razvojnih projekata. Stoga je potrebno da se domaća preduzeća već prilagođavaju ukoliko žele da održe svoju konkurentsku poziciju.
Prilagođavanje se, prije svega, odnosi na obuku kadrova za pisanje, apliciranje i implementaciju projekata i to ne samo u privrednim organizacijama, nego uopšte u lokalnim razvojnim agencijama, odjeljenjima i ministarstvima za privredu i društvene djelatnosti i dr.

Značajnijim korišćenjem sredstava iz EU programa COSME bi se mogla poboljšati situacija domaćih preduzeća. U isto vrijeme otvaraju se i druge mogućnosti – pristup novim tržištima, tehnologijama i sl.

HORIZON 2020 je najveći okvirni program Evropske unije za istraživanja i inovacije, čiji budžet za period 2014-2020. godina iznosi oko 80 milijardi evra. Tri ključna stuba programa HORIZON 2020 su:
 izvrsnost u nauci,
 industrijsko liderstvo,
 društveni izazovi.

Industrijsko liderstvo je stub programa HORIZON 2020. Ima za cilj da ubrza razvoj inovativnosti i novih tehnologija, te da bude podrška malim i srednjim preduzećima u Evropi da prerastu u kompanije konkurentne na globalnom nivou.

Industrijsko liderstvo ima tri specifična cilja:
 podrška u istraživanju i razvoju industrijske tehnologije (IKT, nanotehnologija, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada, svemirska istraživanja)
 pristup „rizičnim finansijama“ da bi se prevazišli problemi nepostojanja dovoljnog iznosa dostupnih finansija za istraživanje i razvoj u inovativnim preduzećima i projektima
 inovativnost u malim i srednjim preduzećima.

Inovativnost u MSP se finansira kroz Instrument za MSP i EUREKA EUROSTARS program.

Upravo je Instrument za MSP dio programa HORIZON 2020, čija je realizacija povjerena EUNORS-u. Predviđene su dvije grupe aktivnosti EUNORS-a, kroz program HORIZON 2020, a čiji je cilj jačanje inovativnosti malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj:
 usluge za upravljanje ključnim klijentima (eng. Key account management – KAM services), a dostupne su samo korisnicima instrumenta za MSP
 usluge čiji je cilj jačanje kapaciteta za upravljanje inovacijama (eng. Services to enhance the innovation management capacities – EIMC services).

Program je zvanično dostupan za MSP od 2014. godine kroz EEN, a u Republici Srpskoj od 2017. godine. Cilj je da se MSP omogući pristup uslugama koje obuhvataju poboljšanje kapaciteta za upravljanje inovacijama, a koje im nisu ranije bile dostupne.

Prema dosadašnjim iskustvima u okviru EEN, svijest kompanija o benefitima “inovativnog menadžmenta” je još uvijek niska. Međutim, uspjeh je prisutan u onim regionima gdje je ova usluga uvedena kroz programski pristup i gdje je povezana sa drugim inicijativama vezanim za osnaživanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća.

Horizont 2020 je otvoren za svakoga, sa pojednostavljenim administrativnim procedurama da bi se unaprijedio kvalitet rezultata. Horizont 2020 Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini omogućava jedinstvenu priliku za finansiranje projekata za koja se teško nalaze sredstva iz drugih izvora. Između ostalog, to su projekti koji finansiraju i stručno usavršavanje akademske zajednice ili rad u inostranstvu, projekti koji omogućavaju saradnju sa privredom na komercijalizaciji inovativnih proizvoda ili usluga, te projekti na unapređenju infrastrukture.

Oblasti koje pokriva Horizont 2020 su izuzetno široke, a u saradnji sa EUNORS-om, svako zainteresovano preduzeće ili institucija može da nađe svoje mjesto i odgovarajuću ulogu u projektima za čije je finansiranje Evropska unija stavila 80 milijardi evra na raspolaganje.
Više informacija o programu Horizont 2020 može se pročitati na stranicama:
http://ncp.ba/horizont-2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

Autori: Srđan Lalić
Biljana Kovačević