Nenošenje maske može nas skupo koštati

378

„S obzirom da je na terenu uočeno da se mnogi građani, kao i radnici, u prostorijama privrednih subjekata ne pridržavaju naredbe Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH, koja podrazumijeva obavezno nošenje zaštitne maske pri ulazu u objekat, dezinfekciju na ulazu u objekat, ograničen broj korisnika-kupaca koji mogu da borave u objektu, što kraće zadržavanje, te poštovanje mjere fizičkog razmaka od dva metra u prostoriji ili prilikom čekanja na ulaz, Inspektorat Brčko distrikta BiH će pojačati kontrole i izricati kazne za sve one koji pomenute mjere ne budu poštovali,“ saopšteno je iz Vlade Brčko distrikta BiH.

Krizni štab Brčko distrikta BiH još jednom podsjeća građane na donesenu naredbu, te apeluje da zaštite sebe i svoje zdravlje, ali i druge, od mogućeg širenja epidemije.

„Ovom naredbom propisano je da radnici u pravnim subjektima, preduzetnici, fizička lica, zaposleni u institucijama, javnim službama i ustanovama, kao i na pijacama, koji u radnom procesu ostvaruju direktan kontakt sa strankama, moraju da koriste zaštitne rukavice. Ostali zaposleni nisu u obavezi korišćenja zaštitnih rukavica, ali moraju učestalo da koriste dezinfekciono sredstvo“, podsjećaju iz Štaba.

Još jednom podsjećamo na sadržaj naredbe:

NAREDBA O PROCEDURAMA ZA SPREČAVANjE I SUZBIJANjE EPIDEMIJE COVID-19 U PROSTORIMA PRIVREDNIH SUBJEKATA, USTANOVA, INSTITUCIJA I JAVNIH SLUŽBI

 1. Na ulazu u prostor na vidnim mjestima moraju biti postavljena jasna uputstva o ponašanju korisnika i zaposlenika, sa navedenim brojem korisnika koji istovremeno mogu boraviti unutar prostora i preporukom za što kraće zadržavanje.
 2. Na ulazu postaviti dezinfekcionu barijeru i sredstvo za dezinfekciju, uz zaduženje lica za provođenje dezinfekcije svih lica koja ulaze.
 3. U objekte kao i prostore pijaca mogu ući i u njima mogu da budu lica isključivo uz obavezno nošenje zaštitnih maski (uključuje svako lice).
 4. Tamo gdje je moguće odvojiti mjesta ulaza u objekte od mjesta izlaza.
 5. Radnici u pravnim subjektima, preduzetnici, fizička lica, zaposleni u institucijama, javnim službama i ustanovama kao i na pijacama, koji u radnom procesu ostvaruju direktan kontakt sa strankama, moraju koristiti zaštitne rukavice. Ostali zaposleni nisu u obavezi korišćenja zaštitnih rukavica, ali moraju učestalo koristiti dezinfekciono sredstvo.
 6. Pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima, reorganizuju proces rada na način da stave na raspolaganje veći broj pristupnih mjesta (šaltera, kasa i sl.) ili produže radno vrijeme.
 7. U svim radnim prostorima kao i na pijacama mora da bude obezbijeđeno dezinfekciono sredstvo. Kao dezinfekciono sredstvo preporučuje se 70% alkohol ili preparati hlora.
 8. U prostorima objekata mora se ograničiti broj korisnika – kupaca koji mogu da budu prisutni u isto vrijeme uz obavezu poštovanja fizičkog razmaka od 2 m između svih lica u prostoriji ili prostoru.
 9. Ispred objekata mora da se sprovodi mjera fizičkog razmaka od 2 m između korisnika – kupaca koji čekaju na ulaz.
 10. Obavezno je postavljanje fizičke barijere (pleksiglas, folija i sl.) između radnika i korisnika na svim mjestima gdje je moguće: pultovi, šalteri, štandovi, kase i sl.
 11. Ako uslovi radnih mjesta ne obezbjeđuju fizičku odvojenost od 2 m između radnika, obaveza je između takvih radnih pozicija postavljenje fizičke barijere.
 12. U objektima gdje se prodaju voće i povrće kao i na pijacama, radnik mora da vrši uslugu odabira i vaganja artikala ili iste da priprema u kese koje će kupci samo vagati.
 13. Redovno, a najmanje dva puta dnevno (sredinom i krajem radnog vremena), vršiti dezinfekciju prostora propisanim sredstvima, o čemu treba voditi pisanu evidenciju.
 14. Redovno vršiti provjetravanje kancelarijskih i sličnih prostorija.
 15. Korišćena zaštitna oprema radnika odlaže se u posebne vreće za smeće, koje se potom zavežu i detaljno dezinfikuju (poprskaju) dezinfekcionim sredstvom. Nakon 30 minuta sav ovaj otpad se uklanja kao komunalni otpad. Poslodavac je dužan da obezbijedi mjesto za odlaganje iskorišćene zaštitne opreme na adekvatan način.
 16. Mjere navedene u predmetnoj proceduri obavezno moraju da se provode u svim zatvorenim prostorima u kojim se obavljaju djelatnosti kao i na pijacama, a za sprovođenje svih propisanih mjera odgovorno je odgovorno lice u pravnom licu, instituciji, javnoj službi i ustanovi kao i fizičko lice koje obavlja djelatnost. Poslodavci su dužni da obezbijede dovoljan broj zaštitne opreme u zavisnosti od procesa rada i da je stave na raspolaganje radnicima kao i da nadziru njenu upotrebu. Obaveza radnika je da provode propisane mjere zaštite.
 17. U slučaju potrebe, u svrhu pojašnjenja provođenja propisanih mjera, telefonom kontaktirati Higijensko-epidemiološku službu JZU „Zdravstveni centar Brčko“ putem broja 049/490-547.