Objavljeni registri zaposlenih i imenovanih lica u javnom sektoru Distrikta

373

Na internet stranici www.eprim.bdcentral.net objavljen je Registar zaposlenih i Registar imenovanih lica u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH.

“Vlada Brčko distrikta BiH, u skladu sa principima reformskih procesa u koje je Brčko distrikt BiH uključen, uz podršku i saradnju sa OSCE-om, uspostavila je centralni i sveobuhvatni Registar zaposlenih i Registar imenovanih lica u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH. Cilj i svrha uspostave Registra zaposlenih je stvaranje jedinstvene evidencije broja zaposlenih i transparentnijeg korištenja budžetskih sredstava za lična primanja zaposlenih u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustavovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH, kao i kontrolnih mehanizama trošenja javnih sredstava u segmentu zapošljavanja,” navodi se na stranici.

Izrada Registra, kojim se podaci o zaposlenim licima čine dostupnim zainteresovanim stranama je kompatibilna sa zahtjevima međunarodnih konvencija koje je ratifikovala BiH, a koje se bave pitanjima uređenja odnosa u javnom sektoru i antikorupcijskim politikama, navodi se u obrazloženju objave ovih podataka.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH, koji je pokrenuo ovaj projekat, a realizovalo Odjeljenje za stručne i administrativne poslove,  smatra da se uspostavljanjem registra, a u relaciji sa drugim propisima kojima se uređuje oblast rada i zapošljavanja u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH, značajno doprinosi povećanju povjerenja građana u rad javnog sektora.

“Mogućnost da se na jednom mjestu pristupi podacima o zaposlenim u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH sama po sebi pruža utisak otvorenosti rada javnog sektora, smanjuje mogućnost za zloupotrebu i ulijeva povjerenje građana u rad istih. Građani i drugi subjekti kojima su dostupne informacije sadržane u Registru posjeduju alat i argumentaciju za korektno djelovanje. Odsustvo transparentnosti u radu javnog sektora, a što podrazumijeva i podatke o licima zaposlenim u istim u direktnoj je proporcionalnoj vezi sa indeksom percepcije korupcije u njima. Također, Registar je polazna tačka za izradu relevantnih analiza o stanju zaposlenih u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH, te nakon provedenih analiza, a u zavisnosti od rezultata istih, za preduzimanje adekvatnih aktivnosti i korektnih mjera na unapređenju ljudskih resursa kojima raspolaže javni sektor na području Brčko distrikta BiH,” navodi se na stranici.

Cilj i svrha uspostave Registra imenovanih lica je stvaranje jedinstvene evidencije lica koja u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH obavljaju javne funkcije, kao i lica koja se imenovana u nadzorna ili upravljačka tijela, komisije, radne grupe i druga stručna tijela koja se formiraju u organima javne uprave, institucijama, javim preduzećima ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta Bi, a sve radi uvida u način utroška budžetskih sredstava po osnovu isplaćenih naknada za obavljanje javnih ili drugih funkcija u javim sektori, te jačanju integriteta, objektivnosti, nepristrasnosti i transparentnosti u vršenju istih i podizanje nivoa povjerenja građana u javim sektor na području Brčko distrikta BiH, kao i praćenja mogućih pojavnih oblika sukoba interesa u obavljanju javnih ili drugih funkcija za koje se isplaćuju naknade.

“S obzirom da se budžetska (i sredstva vanbudžetskih fondova) sredstava javnog sektora formiraju iz poreza i drugih prihoda koje plaćaju građani, nesumnjiva je potreba upoznavanja građana sa načinom trošenja tih sredstava, pa i u domenu zapošljavanja u organima javne uprave, institucijama, javim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH, kao jednoj od najvećih potrošačkih stavki budžetskih i vanbudžetskih sredstava. U tom smislu, značajno je voditi računa da zaposleni u organima javne uprave, institucijama, javnom preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH, kao korisnici javnih sredstava, ne mogu uživati isti stepen zaštite na privatnost kao što je to slučaj sa zaposlenima u privatnom sektoru, koji nisu korisnici javnih sredstava,” zaključeno je u obrazloženju objave ovih podataka.

Većina lica čija su se imena našla u ovim registrima nisu zadovoljna što su njihova imena, podaci o stepenu obrazovanja, radnom mjestu i plati javno objavljeni, ali nisu imali uticaja na donesenu skupštinsku odluku, koja je propisala ovakav način javne objave registra zaposlenih u javnom sektoru.

Prema riječima gradonačelnika Milića, podatke još nisu dostavili Javna zdravstvena ustanova (JZU), JP Komunalno Brčko, Pravosudna komisija, Policija i Zavod za planiranje i izgradnju.

U javnom sektoru Distrikta oko 4.500 zaposlenih i imenovanih, na osnovu radnog odnosa, ugovora ili imenovanja potroši oko 120 miliona maraka godišnje.