Ponovo odgođena odluka o imenovanju v.d. direktora Kancelarije za prevenciju korupcije

31

Skupština Brčko distrikta završila je u srijedu 12. februara 2020. godine u drugom nastavku 58. redovnu sjednicu. Nakon što je odložila razmatranje i usvajanje dva nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i građenju i prijedloga odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, donesena je Odluka o usvajanju Strategije razvoja saradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH za period 2020-2024. godine.

„Strategija razvoja saradnje sa iseljeništvom Brčko distrikta BiH je prvi dokument ove vrste koji je i odgovor na iseljavanje stanovništva s prostora Brčko distrikta BiH. Ovaj dokument je veoma važan za razvoj saradnje i komunikacije s našim građanima koji žive i rade u inostranstvu. Tu je veliki potencijal kada je riječ o investicijama, jer ako oni ulažu ovdje moguće je da se dogodi i njihov povratak“, rekao je Ivo Filipović, potpredsjednik Skupštine.

Poslanici su dali saglasnost na finansijski plan poslovanja JZU „Zdravstveni centar Brčko“ za 2020. godinu kao i saglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o platama, naknadama i ostalim materijalnim pravima zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Nihad Šibonjić, direktor JZU “Zdravstveni centar Brčko“ rekao je da finansijski plan predviđa povećanje plata za deset odsto i naknadu za topli obrok u visini od sedam KM za radni dan.
„Ovo je jedan od načina da pokušamo bar nekog odvratiti od namjere da ode i stvoriti bolje uslove za naše zaposlene. Ovo nije nešto što će one koji su čvrsti u namjeri da odu zadržati, ali naše je da učinimo što je više moguće da naši radnici ostanu kod nas i budu zadovoljniji na poslu“, rekao je direktor Šibonjić.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JZU, koji predviđa povećanje broja zaposlenih, vraćen je na doradu. Pravilnik o platama i naknadama zaposlenih u JP „Radio Brčko“ kojim se uvodi minuli rad takođe je dobio saglasnost.

Saglasnost Skupštine dobili su i planovi poslovanja u 2020. godini JP “Komunalno Brčko“, JP „Luka Brčko“ i JP „Putevi Brčko“.