Skupština Distrikta usvojila više zakona – moguće još jedno zasijedanje prije izbora

43

Poslanici Skupštine Brčko distrikta BiH održali su u srijedu 14. oktobra 68. redovnu sjednicu na kojoj je usvojeno više zakona među kojima je Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Brčko distriktu BiH. Riječ je o zakonu koji Brčko distrikt do sada nije imao a kojim se uređuju pitanja prava, sloboda i obaveza nacionalnih manjina u Distriktu. Ovim zakonom se, između ostalog, propisuje osnivanje i nadležnosti Savjeta za nacionalne manjine.

Donesen je i novi Zakon o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH kojim se uvodi novi način sufinansiranja i finansiranja projekata NVO sektora od strane Vlade putem javnog poziva i uz jasne kriterije. Novina je i uvođenje inspektora za nevladin sektor koji će djelovati u okviru Inspektorata Brčko distrikta BiH zbog čega je Skupština usvojila i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o inspekcijama.

U redovnoj proceduri usvojen je i Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti dok su po hitnom postupku izmijenjeni i dopunjeni Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID-19, Zakon o prostornom planiranju i građenju, Zakon o fiskalnim sistemima i Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju.

„Izmjenama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem prirodne nesreće zbog COVID-19 omogućili smo da sada Vlada, shodno odlukama Kriznog štaba prati stanje i u slučaju eventualnih negativnih posljedica po privredu Distrikta odlučuje o finansijskoj podršci“, rekao je predsjednik Skupštine Esed Kadrić.

Predsjednik Kadrić je istakao da je veoma značajno usvajanje Zakona o izmjenama Zakona o prostornom planiranju i građenju.

„Izmjene ovog zakona omogućile su da sada direktno Zavod za izgradnju grada koji je u formiranju, može preuzeti nadležnost izrade prostorno-planske dokumentacije i projektovanja svih javnih objekata po zahtjevu Vlade i uz odluke Skupštine Brčko distrikta“, rekao je predsjednik Kadrić.

Po hitnom postupku usvojen je i set zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama svih budžetskih korisnika kojima su precizirane bruto i neto plate.

Skupština je usvojila izvještaj nadležne komisije o provedenoj proceduri za izbor kandidata za članove Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja i donijela Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora. Donesene su i odluke o usvajanju elaborata o opravdanosti osnivanja kao i Odluka o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove u Brčko distriktu, a data je i saglasnost na odluku Fonda zdravstvenog osiguranja za uplatu sredstava.

„Fond zdravstvenog osiguranja nam je dao na raspolaganje 2.000.000 maraka viška prihoda nad rashodima koji je već prethodnim rebalansom budžeta prihodovan u budžet distrikta Brčko, a koristit će se za razvoj zdravstvenog sistema“, pojasnio je predsjednik Kadrić.

Usvojeno je više izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja i finansijskog poslovanja odjeljenje i institucija Brčko distrikta.

Razmatrana je Informacija o aktivnostima Kriznog štaba u vezi s prevencijom COVID -19 dok je u vezi s Informacijom o trenutnoj bezbjednosnoj situaciji u Brčko distriktu od Policije Brčko distrikta zatraženo da u što kraćem roku informaciju dostavi nadležnoj skupštinskoj komisiji.

Predsjednik Skupštine Esed Kadrić najavio je mogućnost održavanja još jedne redovne sjednice do kraja mandata ovog saziva Skupštine.