U prvom čitanju usvojene izmjene Zakona o lovstvu – omogućiti povremeni lov na štetočine

11

Skupština Brčko distrikta BiH je na 14. redovnom zasjedanju, u prvom čitanju, jednoglasno usvojila Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lovstvu Brčko distrikta BiH, kojim će, kako je precizirano, biti omogućen povremeni lov na štetočine.

„Više puta u toku godine biće omogućen lov, u zavisnosti od potreba, dok se ne riješi pitanje lova na području Brčko distrikta BiH, budući da je i dalje na snazi njegova obustava“, rekao je predsjednik Skupštine Siniša Milić.

Milić je dodao da se tokom diskusije čula i potreba da se na sličan način uredi i oblast ribolova, jer i tu postoje određeni problemi, te da je siguran da će od resornog odjeljenja biti određenih inicijativa za rješenje ovog problema.

U prvom čitanju usvojene su i izmjene i dopune zakona koje se odnose na zakone o platama i naknadama zaposlenih u pravosuđu Distrikta, te pravobranioca i zamjenika pravobranioca.
Na 14. redovnom zasjedanju poslanici su razmotrili deset revizorskih izvještaja koji se odnose na finansijsko poslovanje institucija, organa uprave, te pravnih lica koje je formirao Distrikt.
Predsjednik Milić je naveo da se kroz skupštinsku raspravu došlo do zaključka o potrebi promjene metodologije razmatranja revizorskih izvještaja, na čemu će Skupština raditi narednih dana, u saradnji sa predstavnicima Kancelarije za reviziju, te je predložio da se veća uloga u tome da skupštinskoj Komisiji za praćenje rada Vlade i institucija Brčko distrikta BiH.

Na ovoj sjednici razmotrena je informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Distriktu, koja je ocijenjena zadovoljavajućom.

Usvojeno je niz odluka koje se odnose na utvrđivanje javnog interesa, zatim odluka o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Brčko distrikta BiH i odluka o imenovanju direktora i dva zamjenika direktora Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije.

Poslanici će 14. redovno zasjedanje nastaviti za 14 dana, kada će razmotriti preostale četiri tačke dnevnog reda.