U toku dostava komentara na Prednacrt zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH

57

Iz Vlade Brčko distrikta BiH pozivaju organizacije civilnog društva (nevladine organizacije, udruženja građana i fondacije), kao i zainteresovanu javnost, da dostave eventualne komentare na Prednacrt zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Donošenjem ovog propisa trebalo bi da se na sistemski način uredi, reguliše i definiše ova oblast koja je od izuzetnog društvenog značaja za Brčko distrikt BiH.

Nakon obavljenih sveobuhvatnih konsultacija i pristiglih komentara, namjera je da se dobije što kvalitetniji Zakon o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH, čija primjena bi obezbjedila pozitivne efekte i dobrobit u lokalnoj zajednici, kažu u Odjeljenju za opšte i adnimistrativne poslove.

Više o načinu dostave komentara i aktima na koje se dostavlja komentar na stranici: http://sap.bdcentral.net/Publication/Read/poziv-za-dostavu-komentara-na-prednacrt-zakona-o-udruzenjima-i-fondacijama-brcko-distrikta-bih