U toku izrada Strategije za mlade

83

Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je 2017. godine Zakon o mladima Brčko distrikta BiH, koji predviđa izradu dokumenta s programskim pristupom djelovanja prema mladima. Upravo taj dokument nazvan “Strategija za mlade” priprema Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Distrikta, u saradnji sa Savjetom mladih Brčko distrikta BiH.

Kako kažu u Savjetu mladih Brčko distrikta BiH, strategija će, između ostalog, obuhvatiti oblasti: mladi i zapošljavanje, zdravlje mladih, obrazovanje, mladi i kultura, mladi i sport, aktivizam mladih i učestvovanje u odlučivanju.

“Prvi korak u izradi strateškog dokumenta uspješno je završen, a odnosi se na istraživanje o problemima i potrebama mladih na području Brčko distrikta. Prilikom uzorkovanja, poštovani su kriterijumi određenih demografskih karakteristika značajnih za poređenje rezultata, tako da se uzorak sastoji od približno jednakog broja žena i muškaraca, kao i približnog broja mladih koji žive u gradskim i vangradskim sredinama Brčko distrikta BiH. Istraživanje je provedeno na uzorku od 386 mladih osoba,od 15 do 30 godina, a rezultati će u narednom mjesecu biti i javno predstavljeni”, kažu u Savjetu mladih.

S obzirom da je proces istraživanja okončan, radna grupa koja radi na izradi Strategije za mlade, održala je drugi sastanak, na kojem su dogovorene dalje aktivnosti u ovom poslu.

“Dogovoreno je da svi članovi radne grupe, u okviru područja za koje su imenovani, dostave partnerima na izradi Strategije, a to je Institutu za razvoj mladih KULT u Sarajevu, popunjenu matricu, koja se popunjava tako da su obuhvaćeni svi sektori rada sa mladima unutar institucije, a potom nam slijedi novi sastanak”, kažu u Savjetu mladih.

Nacrt Strategije za mlade Brčko distrikta BiH za period 2021. – 2025. očekuje se najkasnije do maja ove godine, nakon čega će nacrt biti upućen Vladi Brčko distrikta BiH, a potom i Skupštini, na razmatranje i usvajanje.