Uskoro Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom

32

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je danas smjernice za izradu nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom Brčko distrikta BiH.

Stojanka Knežević, predsjednik radne grupe za izradu ovog zakona rekla je da je nosilac ove aktivnosti Kancelarija gradonačelnika, a da je radna grupa koju je imenovao gradonačelnik sastavljena od predstavnika odjeljenja, organa javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH koji će, svako iz svoje nadležnosti, dati doprinos s ciljem što konkretnije izrade zakona.

„Do sada je proces zapošljavanja lica s invaliditetom bio samo sporadično regulisan postojećim propisima Distrikta i to Zakonom o radu koji reguliše ovu oblast samo u pogledu zapošljavanja lica s invaliditetom ukoliko su invalidnost stekli usljed profesionalne bolesti kao i Zakonom o dopunskim pravima porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koji reguliše pitanje rada i zapošljavanja lica s invaliditetom u smislu kategorije onih lica čija je invalidnost uzrokovana ratnim dejstvima“, rekla je šef Kancelarije gradonačelnika Stojanka Knežević i predsjednik radne grupe za izradu novog zakona i dodala da, “s obzirom da su postojećim zakonima tretirane samo određene kategorije, može se reći da je to bio neki vid diskriminacije. Ovaj zakon je zamišljen da riješi ovo pitanje na jedan sveobuhvatan način, bez obzira na to kako je invalidnost nastala“.

Sada slijedi sama izrada zakona, čiji nacrt bi se nakon odobrenja članova Vlade, trebalo da nađe i pred poslanicima Distrikta radi usvajanja.

Knežević je rekla da su pitanja rada i zapošljavanja zagarantovana Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima lica s invaliditetom, koju je BiH ratifikovala 2010. godine.