Vlada usvojila Prijedlog budžeta za 2020. godinu – o njemu danas raspravlja i Skupština

25

Na 87. vanrednoj sjednici Vlade Brčko distrikta BiH usvojen je Prijedlog budžeta Brčko distrikta BiH za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 256.239.993 KM. V.d. direktora Trezora Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Nevresa Hasandžiković rekla je da se prijedlog budžeta zasniva na utvrđenoj politici Vlade sadržane, prije svega, u Programu rada Vlade za 2020. godinu.

„Budžet ima za cilj zadržati ekonomsku stabilnost i osigurati provođenje programa koji će biti usmjereni na poboljšanje privrednog ambijenta i kvaliteta života građana vodeći računa o razvoju Brčko distrikta BiH i socijalnim kategorijama, kao posebno osjetljivoj populaciji stanovništva”, kaže v.d. direktora Trezora Hasandžiković.

Prihodovnu stranu čine u najvećem dijelu poreski prihodi, zatim neporezni prihodi, grantovi i finansiranje.

„Projektovani prihodi i finansiranje raspoređeni su na stavke rashoda i to na bruto plate i doprinose u iznosu od 90,5 miliona konvertibilnih maraka, naknade troškova zaposlenih u iznosu od 1,74 miliona, materijalne troškove i ugovorene usluge u iznosu od 37,3 miliona, subvencije, tekuće i kapitalne transfere 77,8 miliona, kapitalni budžet u iznosu od 35,6 miliona, otplatu duga u iznosu od 9,5 miliona, sudske presude 2,5 miliona i rezerve u iznosu od 972.528,27 KM”, navela je Hasandžiković.

Ona je dodala da najznačajnije mjesto pripada bruto platama i doprinosima koji su planirani za 2.908 zaposlenih.

„Po značaju, druga stavka su subvencije koje iznose 77,8 miliona ili 30,37% budžeta. U okviru ove stavke najznačajniji su podsticaj u poljoprivredi u iznosu od 9,6 miliona, sredstva izdvojena po Zakonu o dječijoj zaštiti u iznosu od 10,9 miliona, sredstva izdvojena po Zakonu o socijalnoj zaštiti 7,8 miliona, zatim protetska i ortopedska pomagala, dodatna prava boraca i ratnih vojnih invalida u iznosu od 2,28 miliona”, rekla je Hasandžiković.

Kada je riječ o kapitalnom budžetu, istakla je da je ovaj dio budžeta planiran u iznosu od 35 662 000 KM.

„Ukoliko imamo u vidu da se kapitalni budžet u Brčkom troši kroz trogodišnji period, i neiskorištena sredstva kapitalnog budžeta iz prethodne dvije godine, ovaj iznos budžeta biće dostatan, jer se prenosi 66 miliona konvertibilnih maraka”, zaključila je Hasandžiković.

O Budžetu će danas na vanrednoj sjednici Skupštine raspravljati i poslanici Brčko distrikta BiH.