Zabranja širenja lažnih informacija

33

NAREDBA O ZABRANI JAVNOG IZNOŠENJA I PRENOŠENJA LAŽNIH INFORMACIJA U VEZI SA KORONA VIRUSOM

Član 1.

Zabranjuje se svim predstavnicima i zaposlenicima javnih institucija Brčko distrikta BiH, kao i svim građanima Brčko distrikta BiH, javno iznošenje i prenošenje lažnih vijesti i informacija koji su u bilo kakvoj vezi sa epidemijom korona virusa i koji mogu kod stanovništva izazvati strah i paniku ili na drugi način negativno uticati na provođenje mjera zaštite stanovništva od epidemije.

Član 2.

Pod javnim iznošenjem i prenošenjem lažnih informacija iz člana 1. ove Naredbe podrazumjeva se puštanje takvih informacija putem sredstava javnog informisanja, društvenih internet mreža, kao i svaki drugi način širenja takvih informacija.

Član 3.

Postupanje suprotno ovoj naredbi smatraće se prekršajem u smislu člana 10 Zakona o javnom redu i miru, te će se procesuirati i krivična prijava u smislu člana 222. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, a ako se radi o službenim radnjama koje trebaju obavljati nadležni organi onda i u smislu člana 363. stava 2. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

Član 4.

Ova Naredba stupa na snagu odmah i o istoj se imaju upoznati građani Brčko distrikta BiH putem sredstava javnog informisanja.